Formulari de cerca

Esteu aquí

Intervenció
A la Intervenció municipal li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment de l'execució dels pressupostos d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.

De la mateixa manera, es competència d'Intervenció, la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats mercantils depenents de l'entitat local.

En relació amb la gestió del pressupost de despeses, realitza les funcions de recepció de justificants de les operacions i d'emissió dels corresponents documents comptables

En relació amb el pressupost d'ingressos, fiscalitza els padrons fiscals, emet els documents comptables necessaris per a la gestió dels diferents tributs i tramita els corresponents documents comptables.

Correspon també a la Intervenció la preparació i redacció del Compte General, i també la formulació de la liquidació del pressupost anual.

 

 
Site developed with Drupal