Formulari de cerca

Esteu aquí

Tresoreria

La Tresoreria municipal és el servici que s'encarrega del pagament de les despeses i del cobrament dels ingressos. El servici és extensiu a la tresoreria de l'entitat i a la dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu: Fundació Cultural i Guarderia Infantil "La Rambleta".

Quant a les despeses, realitza el pagament a proveïdors, la gestió i el pagament de les nòmines del personal i el compliment de les obligacions tributàries de l'Ajuntament davant la Hisenda estatal i autonómica.

Pel que fa referència als ingressos, realitza el cobrament directe dels ingressos no tributaris de caràcdter no periòdic en període voluntari. El cobrament dels ingressos tributaris periòdics es gestiona per mitjà de l'Oficina Municipal de Gestió Tributària. La recaptació en executiva es realitza per mitjà dels servicis de la Diputació Provincial de València.

 
Site developed with Drupal