Tributs
Calendari Fiscal de l'Ajuntament de Moncada

PRIMER SEMESTRE

Tributs
Impost de vehicles de tracció mecànica
Mercat interior 1 semestre
Mercat exterior 1 semestre

SEGON SEMESTRE

Tributs
Impost de béns immobles de naturalesa urbana
Impost de béns immobles de naturalesa rústica
Impost d'activitats econòmiques
Mercat interior 2 semestre
Mercat exterior 2 semestre
Guals

Pots obtindre més informació a Portal del Contribuient

 

Site developed with Drupal