Formulari de cerca

Esteu aquí

AMPA
 • Assistir als pares o tutors en tot allò que concerneix a l'educació dels seus fills o pupils.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 • Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Assistir als pares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.
 • Facilitar la representació i la col·laboració dels pares en el Consell Escolar del centre.
 • Participar en l'elecció dels representants dels pares en els òrgans col·legiats del mateix.
 • Orientar i estimar als pares respecte a les obligacions que els incumbeixen en relació amb l'educació dels seus fills.
 • Desenvolupar programes d'educació familiar per a proporcionar a pares i tutors coneixements i orientacions relacionades amb la seua funció educadora.
 • Fomentar les relacions de cooperació del Centre amb altres establiments escolars, associacions, sectors socials i culturals de l'entorn.
 • Cooperar amb el Centre en les seues relacions amb entitats públiques i privades, i particulars en les activitats extraescolars que es desenvolupen, especialment amb aquelles que tinguen com a finalitat el foment de la millor preparació musical dels alumnes.
 • Representar als pares d'alumnes amb vista a la sol·licitud d'informació davant els poders Públics de la normativa aplicable i del funcionament del Centre. Així com vetlar pels interessos dels pares i alumnes en aquelles reclamacions que per tenir un caràcter col·lectiu afecten a una pluralitat d'alumnes.
 • Contribuir al funcionament dels diversos Serveis del Centre, especialment quant afecte a la col·laboració i informació als Pares.
 • Associar-se, Federar-se o confederar-se amb aquelles associacions federacions o confederacions que tinguen finalitats que en tot o en part resulten coincidents amb les finalitats de l'Associació.

Per a pertànyer a l'Associació AMPA d'aquest Conservatori, recordant la conveniència de pertànyer a la mateixa, la quota anual corresponent al curs vigent és de 15 €, aquesta quota no aquesta domiciliada pel que ha de realitzar-se cada any mitjançant emplenament del butlletí que es lliura en el sobre de matricula, tant si es tracta de nova inscripció del soci com de la seua continuïtat.

 
Site developed with Drupal