Formulari de cerca

Esteu aquí

Projecte Educatiu

Introducció

El curriculo dels ensenyaments professionals de música ens presenta diferents disciplines que molt poques vegades tenen en compte al músic. Moltes vegades quan comparteixes amb professionals, ens preguntem si estem creant músics o simples tocadors d'instrument. Aquest projecte es dissenya pensant en el músic, en l'alumne. En una formació plena on conjuminarem disciplines i recursos en favor de l'alumne. Pretenem dotar al músic d'experiències enriquidores. El nostre objectiu és que l'alumne vaja al conservatori a estudiar…

Músic Total

El músic ha de tenir una formació plena. Amb aquest projecte pretenem cohesionar totes les matèries del currículum dels ensenyaments professionals de música. El claustre de professors adaptarà les seues matèries a la recerca d'una única matèria, la música. Des dels primers cursos dels ensenyaments professionals els professors tindran un denominador comú, l'adquisició de conceptes, destreses i tècniques per part de l'alumnat, tenint com a motor les matèries comunes. Els professors de les especialitats adaptaren les seues programacions a les temporalitzacions marcades des de les matèries comunes. A l'inici del curs, cada professor de les matèries comunes marcarà la temporalització, havent de treballar a l'una tots els professors. El professor de les assignatures comunes explicaren als professors de les especialitats com fan arribar els conceptes als alumnes, així, tots els membres del claustre parlarem el mateix “llenguatge”.
En el cursos superiors, les assignatures d'Harmonia, Anàlisi, història i l'especialitat treballaran projectes conjunts per a interrelacionar les disciplines. Treballs, conferències, concerts i exposicions seran les eines de treball. L'alumne en tot moment ha de saber el que interpreta, com ho interpreta, perquè es va fer el que interpreta, quan es va fer el que interpreta. Són tantes preguntes les que s'ha de realitzar un músic que un tocador d'instrument no es fa.

Amb aquesta metodologia s'enriqueix a l'alumne culturalment, devem puntualitzar el baix nivell cultural dels nostres joves donat per un sistema educatiu que preval altres disciplines enfront de les culturals. Tot el treball es fonamenta en la comunitat educativa. Tots els elements d'ella són responsables de l'alumne i hem de realitzar un treball conjunt. Cada professor serà responsable tot els alumnes i haurà d'intercedir en la seua formació musical. Tots podem aportar als alumnes. Moltes vegades, el professorat pensa que és responsable dels alumnes de la seua especialitat, però realment aqueix és el principal error. El claustre, reunions de departament seran els òrgans de consens i intercanvi de destreses i metodologies per a l'enriquiment dels nostres alumnes.

Aquest projecte es limitarà a donar indicacions generals que tots haurem de complir en la redacció de les programacions didàctiques (tercer nivell de concreció curricular).

  1. La seqüenciació de continguts obeirà a un criteri bàsic: l'aprenentatge progressiu (recerques de Vigotsky). Els materials curriculars i els diferents recursos bibliogràfics estaran d'acord amb aquest criteri per a permetre una aprenentatge natural. No solament descarregarem en l'alumne tot l'esforç de l'aprenentatge, compartirem amb ells aqueix esforç fent una programació minuciosa de la nostra assignatura.
  2. Les programacions didàctiques treballaran la totalitat de continguts que apareixen al decret 159/2007. En virtut de la nostra autonomia com a professors podrem incloure nous continguts i desenvolupar els de el decret.
  3. Continguts “inusuals” com la improvisació, les noves grafies i la memòria musical apareixeran obligatòriament en totes les programacions didàctiques.
  4. El cap d'estudis comprovarà l'adequació de les programacions didàctiques als termes expressats en aquest projecte curricular.
  5. Se seqüenciaran les matèries de tots els cursos. El professor d'anàlisi, harmonia i història, igual que es realitza en les especialitats, seqüenciaren les seues matèries perquè un alumne en primer adquirisca conceptes d'harmonia, anàlisi i història, així, quan arribe als cursos superiors siga més senzill el treball i compte amb un bagatge positiu per a les seues assignatures.

PRÀCTICA INSTRUMENTAL.

Establir paràmetres comuns per a totes les especialitats instrumentals no és fàcil. És evident que cadascuna d'elles té una especificitat tècnica diferent. Si de cas, poden haver-hi més similituds entre les especialitats que formen les diferents famílies instrumentals: vent-fusta, vent-metall, entenimentada i piano. Ara bé, es pot determinar algunes competències comunes a totes les especialitats. Una d'elles és el global de capacitats que denominem com “la tècnica instrumental”. La tècnica instrumental és el conjunt de procediments (destreses, automatismes...), que ens permetcomençar a dominar l'instrument musical.

Tradicionalment s'ensenya a primers del procés d'ensenyament/aprenentatge i conforma la part més àrida i avorrida, encara que imprescindible i fonamental. Estaríem parlant d'un grup de continguts com són la posició corporal, la col·locació de l'instrument, la respiració, la col·locació de dits i mans, l'emissió i producció del so i un llarg etcètera. Algunes metodologies del passat començaven impartint aquests continguts i una vegada eren aconseguits mitjançant la pràctica d'exercicis, notes llargues, estudis i escales es treballava la sensibilitat artística i la interpretació d'obres musicals. Amb aquesta metodologia s'incrementava el caràcter despersonalitzat i desmotivador de l'ensenyament musical lloc que es perd de vista el que ha de ser una autèntica educació artística. Se separen dos processos que han de ser treballats conjuntament: la tècnica i la sensibilitat musical.

En tot cas, aprofitem aquest document per a establir criteris bàsics que seran aplicats per tot el professorat d'instrument:

  1. Els ensenyaments musicals han de ser una etapa educativa en la qual es fonamenten els principis tècnics necessaris, ficant especial èmfasi en evitar l'adquisició d'hàbits tècnics incorrectes per part de l'alumnat. No es pot demanar un domini tècnic elevat de l'instrument, objectiu est que continuarà desenvolupantse als ensenyaments professionals.
  2. Programarem un treball tècnic vinculat sempre a l'expressió musical perquè l'alumnat assimile el vertader sentit de la tècnica instrumental com uns coneixements que han de ser aplicats i que no tenen valor en si mateix.
  3. És comunament acceptat que la tècnica instrumental s'ha de regir per dos paràmetres que inspiren els seus continguts: la relaxació i la flexibilitat. 
 
Site developed with Drupal