Formulari de cerca

Esteu aquí

Consell Municipal de Cultura
El Consell Municipal de Cultura és un òrgan de participació ciutadana, de naturalesa consultiva, informativa i assessora. La finalitat i objectiu del mateix és facilitar la participació dels ciutadans i canalitzar la informació de les entitats associatives de caràcter cultural en els assumptes municipals de tal caràcter.
 

Correspon al Consell Municipal de Cultura:

 

  • Proposar suggeriments, iniciatives i propostes per a resolució de la problemàtica del seu àmbit, a través del Regidor-Ponent de l'àrea per a la seua elevació a la corresponent Comissió Informativa.
  • Arreplegar opinions ciutadanes sobre qualssevol assumptes per als que demane assessorament o opinió el Regidor/a Ponent de l'àrea, o la Comissió Informativa corresponent.
  • Conéixer el Programa Anual d'Actuació i el Pressupost de l'àrea corresponent.
  • Ser informats dels acords adoptats per la Comissió de Govern i Ple de l'Ajuntament respecte d'aquells temes del seu interés.

 

Poden formar part del Consell Municipal de Cultura

 

  • Les associacions i entitats culturals que estiguen legalment constituïdes, figurant inscrites en el Registre Municipal d'associacions, amb la documentació establida a este efecte degudament actualitzada i tindre domicili social en el terme municipal de Moncada. I en els seus estatuts s'ha d'arreplegar entre els seus objectius i funcions, que es tracta d'una associació de caràcter cultural i estar realitzant activitats i/o projectes  relacionats amb la cultura.
  • Els partits polítics amb representació municipal.

 

Els requisits d'ingrés en el Consell de Cultura són els següents

 

  • Les associacions hauran d'estar legalment constituïdes, figurant inscrites en el Registre Municipal d'associacions, amb la documentació establida a este efecte degudament actualitzada i tindre domicili social en el terme municipal de Moncada
  • Tindre un mínim de 10 socis.
  • Estar realitzant activitats i/o projectes culturals
Composición del Consejo de Cultura
 
Site developed with Drupal