Formulari de cerca

Esteu aquí

Estatuts

Estatuts de la Fundació Esportiva de Moncada.

(BOP NÚM. 65 del 18-III-13) El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 27 de febrer de 2013, acorda aprovar definitivament la modificació dels Estatuts de la Fundació Esportiva Municipal, procedint-se a la publicació íntegra dels Estatuts amb la introducció de les noves modificacions, el text de la qual és el següent:  

Annex.- Estatuts de la Fundació Esportiva Municipal.


Capítol I - Objecte, naturalesa i funcions.

 Article 1 - La Fundació Esportiva Municipal, es constituïx com a Fundació Pública de Servicis, en l'actualitat Organisme autònom local a l'empara de l'article 85 de la llei 7/85, creant-se amb personalitat jurídica pròpia, autonomia financera i funcional, dependent de l'Ajuntament amb vista als següents objectius: 

a) La finalitat primordial serà la promoció esportiva i el desenrotllament de la cultura física de la població, del municipi o zona d'influència, així com les pràctiques esportives de caràcter aficionat i popular.

b) La promoció d'instal·lacions esportives, així com la conservació, reparació i administració de la propietat municipal corresponent-li la regulació de la cessió d'ús de les instal·lacions esportives municipals.

c) Facilitar a tots els veïns de la ciutat la utilització preferent de les instal·lacions municipals que pel seu caràcter formatiu i d'escampament, fan que siguen necessàries les aportacions dels usuaris, per a contribuir al manteniment de les mateixes.

d) Gestionar el possible ús d'altres instal·lacions públiques o privades de centres escolars o clubs, per al compliment dels fins de la Fundació. 

e) Contractació de personal tècnic, administratiu i de manteniment, precisos per a atendre les distintes necessitats.

f) La recaptació dels preus públics dels servicis que preste la Fundació. L'establiment i imposició, així com la recaptació dels seus preus públics en via de constrenyiment es realitzarà per l'Ajuntament.

Article 2 - La Fundació Esportiva Municipal gaudix d'autonomia per a la prestació dels servicis que li'ls encomana, sense perjuí del control que exercix sobre ella l'Ajuntament, manifestant-se especialment en la Fundació Directiva, Fiscalitzadora i Censora de les seues activitats. Es regirà pel que disposa este Estatut, així com les normes d'aplicació general per als Ajuntaments. En defecte de normes de Dret Públic, serà aplicable el que disposa el Codi Civil.

Article 3 - Dins de la seua competència anteriorment especificada, la Fundació esta facultada per a realitzar tots actes que s'encaminen al compliment dels fins assenyalats en a l'article 1 d'estos Estatuts, i en particular per a:   

a) Sol·licitar subvencions, auxilis i altres ajudes de l'Estat, Corporacions Públiques i particulars.

b) Formalitzar convenis o contractes de qualsevol classe.

c) Organitzar tots els servicis de la Fundació.

d) Atorgar qualsevol classe de contractes relatius a l'adjudicació d'altres instal·lacions i servicis, el seu manteniment i conservació, atorgar contractes, de bestretes, préstecs o crèdits, amb l'autorització prèvia expressa de l'Ajuntament ple.

e) Procedir a l'adquisició de material, útils, efectes i béns de qualsevol classe, excepte immobles i a la seua alienació quan siguen classificats d'excedents de desfet o inútils.
 

Capítol II - Recursos.

Article 4 - El finançament per al compliment dels seus fins i tots els gastos que es produïsquen, s'efectuarà a través dels seus mitjans econòmics, que estaran formats per: 

a) Subvenció que li assenyale l'Ajuntament o la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

b) Per qualsevol classe de donatius, per aportació de qualsevol altre tipus, provinent de les corporacions o entitats públiques o privades, clubs, federacions esportives així com qualsevol classe d'ajudes de persones jurídiques, físiques o particulars.

c) Pels ingressos de qualsevol tipus, tributaris o no, que puguen reportar les seues activitats específiques.

d) Per donacions, llegats o usdefruits que s'atorguen a favor seu. Si haguera excedents després de satisfets els gastos totals del servici, conservació normal d'instal·lacions, retribucions de personal i la resta d'obligacions contretes, es traspassarà dita romanent al pressupost de l'exercici següent.

Article 5 - Els fons disponibles se situaran en comptes corrents bancàries a anomena de la Fundació i, les entitats amb este fi, seran designades per la junta lectora. La disposició dels dits fons requerirà la firma conjunta i mancomunada del president/a, interverntor/a i tresorer/a municipal.

Article 6 - Els ingressos i gastos del servici seran intervinguts i comptabilitzats per l'interventor, el qual retrà comptes anualment, per mitjà de balanç, que se sotmetrà a l'Ajuntament ple. El control i fiscalització de la gestió economicofinancera i pressupostària, correspondrà a l'interventor.   

Article 7 -Les tarifes que satisfacen els usuaris de les instal·lacions esportives, tindran el caràcter de preu públic.

 

Capítol III - Govern i Administració.   

Article 8  - El govern i l'Administració de la Fundació estaran a càrrec de la junta rectora.   

Article 9 -  La junta rectora assumirà el govern i control superior de la Fundació, i estarà constituïda de la manera següent:   

a) President. -L'alcalde o regidor en qui delegue.
b) Vicepresident. -Regidor a designació del president.
c) 1 vocal designat per cada grup municipal, que podrà ser regidor o no.
d) 4 vocals  anomenats per l'Ajuntament en ple a proposta del president, amb el coneixement de la junta rectora, entre persones amb una destacada labor en favor de l'Educació Física i l'Esport a nivell local. e) Secretari/a i interventor/a de l'Ajuntament o persona en qui delegue.
f) El director gerent que assistirà amb veu però sense vot.   

Article 10. — Correspondran a la junta rectora les funcions següents:   

a) Aprovar els programes d'actuació i les seues revisions anuals, i sotmetre a l'aprovació del ple de la Corporació Municipal els pressupostos d'actuació de la Fundació.

b) Representar els interessos de la Fundació i les seues instal·lacions en l'àmbit de la seua actuació i per mediació del seu president; o persona en què delegue, davant de les autoritats, organismes i particulars.

c) Dirigir, inspeccionar i adoptar les mesures adequades per a la millor planificació, funcionament de la Fundació i les seues instal·lacions, reglamentant les seues activitats i servicis.

d) L'exercici d'accions en defensa, en juí, de qualsevol tipus, correspondrà a l'Ajuntament d'acord amb la distribució de competències que si és el cas efectue la legislació de règim local.

e) Aprovar la memòria d'activitats de gestió realitzada durant l'any, conjuntament amb el balanç general, donant compte anual al Ple de l'ajuntament per mitjà de la memòria oportuna sobre el funcionament i actuació de la Fundació durant l'exercici corresponent.

f) La contractació d'obres, servicis i subministraments en els mateixos termes i condicions que la legislació de contractes atribuïsca al Ple.

g) Proposar al ple municipal la derogació, modificació o ampliació dels presents estatuts. h) Qualssevol altra que siga competència d'esta fundació i que la legislació atribuïsca amb relació a l'Ajuntament al Ple Municipal.

Article 11 - La renovació de la junta rectora serà coincident amb la de la Corporació Municipal, podent ser els seus membres renovats en els seus càrrecs, si conserven la qualitat per la qual van ser designats. 

Article 12 - La junta rectora es reunirà en sessió ordinària, un mínim de dos vegades a l'any, i en sessió extraordinària, sempre que ho estime necessari el President, o a petició del 50 per cent dels vocals. Les convocatòries hauran de cursar-se amb una antelació mínima de dos dies hàbils, i en elles es reflectirà el dia, hora i lloc de la reunió així com l'orde del dia de la mateixa, determinant-se el començament de la sessió en primera convocatòria, i cas de no existir majoria de membres es realitzarà mitja hora després en segona convocatòria, amb l'assistència mínima del president, el secretari i dos vocals.   

Article 13  - La junta adoptarà els seus acords per majoria de vots assistents, dirimint-se els empats amb el vot de qualitat del president. Els dits acords seran recurribles en alçada davant de la Corporació Municipal en el termini de 15 dies; i els que esta adopte a l'afecte, seran executius davant dels tribunals competents.

Article 14  - Correspondrà al president:   

a) Convocar i presidir les sessions de la junta rectora.

b) Representar a la Fundació i presidir tots els actes públics que celebre la Fundació.

c) Dirigir el govern i administració de la Fundació.

d) Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i servicis l'execució o de les quals realització s'haguera acordat.

e) La contractació de personal laboral, obres, servicis i subministraments, en els mateixos termes que la legislació de règim local o contractual atribuïsca a l'Alcalde amb relació a l'Ajuntament.

f) Subscriure escriptures, documents o pòlisses.

g) Formar el projecte del pressupost de la fundació, amb el gerent, el qual serà sotmés a l'aprovació del ple municipal conjuntament amb el de l'Ajuntament, a proposta de la junta rectora.

h) El desenrotllament de la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat.

i) Executar les accions administratives en cas d'urgència, donant compte a la junta rectora.

j) Exercir la direcció superior del personal.

k) Executar els acords aprovats per la junta rectora.

I) Sotmetre la junta rectora per al seu informe, les plantilles de tot el personal.

II) La Direcció administrativa de les instal·lacions executant la gestió de l'ús de les instal·lacions esportives d'acord amb les normes reglamentàries que s'aproven.

m) Assegurar el bon funcionament de les instal·lacions, vetlant per la bona conservació de les mateixes i de tot el material.

n) Qualsevol altra competència que corresponga a la Fundació i que la legislació de règim local atribuïsca a l'Alcalde en el cas de l'Ajuntament.

Article 15 - Els membres de la junta rectora cessaran en els seus càrrecs en els casos següents:   

a) A petició pròpia, qualsevol d'ells que ho sol·liciten.

b) A proposta de la Corporació.

c) La seua substitució s'efectuarà en la forma prevista en l'article 9 dels presents estatuts.  

Article 16 - Del director-gerent Serà anomenat per la junta rectora a proposta del president, li correspondrà:   

a) Invertir els recursos financers aprovats per l'òrgan competent, cuidant de que els mateixos aconseguixen els fins per als que van ser previstos.

b) Supervisar els servicis de les diferents dependències on es desenrotllen la pràctica esportiva i les activitats.

c) Dirigir el personal tècnic i de servicis de les instal·lacions cuidant la deguda coordinació entre tots els servicis existents, sense perjuí de les atribucions que ostente el president com a cap superior de personal.

d) Formar junt amb el president els pressupostos de la fundació.

e) Les altres, que expressament li conferixen la junta rectora o el president dins de les seues atribucions.

f) L'elaboració anual d'una memòria d'activitats de què es donarà compte a la Junta Rectora. 

 Articule 17 - Dels coordinadors d'àrea:   

a) Hi haurà tants coordinadors d'àrea com estime convenient la junta rectora per al ple funcionament de les activitats de la Fundació, corresponent el seu nomenament al president amb l'assessorament del director gerent. El seu cessament es produirà per acord de la junta rectora o quan el president ho considere oportú.

b) Programaran, dirigiran i portaran el control de les distintes activitats que es realitzen en les instal·lacions, amb la participació dels clubs esportius i les associacions de pares, informant del director-gerent qualsevol anomalia en el desenrotllament de les mateixes.
c) Es reuniran una vegada cada 30 dies amb el president i el director-gerent per a exposar els seus problemes i que estos puguen fer-los nafrar la junta rectora, pel procediment que estos estimen convenient. Estes reunions se celebraran amb anterioritat a l'assenyalada per a la junta rectora i no serà necessària una notificació per escrit per a la convocatòria de la mateixa.

 
Capítol IV - Funcionament dels òrgans col·legiats.   

Article 18 - En el no disposat en estos estatuts caldrà ajustar-se al que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2.568(1986, de 28 de novembre, excepte Les peculiaritats que determinen estos estatuts.

 

Capítol V - Personal. 

Article 19 - La Fundació disposarà del personal necessari, el número de la qual, categoria i funcions, es determinaran en les plantilla de personal. El seu personal es regularà per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic o norma vigent en matèria de personal. 

Article 20 - Integraran les plantilles del servici:   

a) Personal funcionari de la Fundació Esportiva.
b) Personal laboral de la Fundació Esportiva.  

Article 21  - Quan un funcionari municipal siga destinat exclusivament al servici de la Fundació, s'integrarà en la seua plantilla i quedarà en situació d'excedència voluntària en el cos a què pertanga.   

Article 22  - El nomenament de personal funcionari i laboral es realitza pel president de la Fundació, d'acord amb els llocs de treball que figuren en la plantilla i prèvia selecció de caràcter objectiu, on es garantisquen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.


 
Capítol VI - Normes complementàries.   

Article 23 - Quan la seua projecten activitats extraordinàries o competicions amb «taquilla», els organitzadors de les mateixes vetlaran pel més estricte compliment de les normes vigents d'orde públic i espectacles.Tots els esports que es practiquen en les instal·lacions esportives, es regiran pels reglaments de les Federacions esportives corresponents.

   
Article 24  - La interpretació de les normes contingudes en este estatut, correspondrà a la junta rectora.   

Article 25 - En el no disposat pels presents estatuts respecte al funcionament de la Fundació es regirà amb caràcter supletori la normativa vigent.   

 

Capítol VII - Dissolució i liquidació.   

Article 26 - La Fundació podrà ser dissolta a petició de la Junta Rectora, adoptada per majoria absoluta, i per acord de l'ajuntament en Ple per majoria absoluta del número legal dels seus membres. Al dissoldre's la Fundació els béns adscrits a la mateixa perdran tal afectació amb plena disponibilitat directa per part de l'Ajuntament. No obstant això, les instal·lacions pertanyents a altres entitats, no passaran a la propietat municipal sinó que ho continuaran sent del seu respectiu titular."

 

 
Site developed with Drupal