Formulari de cerca

Esteu aquí

Residus

HORARI RECOLLIDA DE RESIDUS:

Recollida de residus
Durant tot l'any: cada divendres al matí. Els trastos s'han de traure el dijous per la vesprada.

Recollida de poda
Durant tot l'any: cada dilluns de matí.
Juny, Juliol, Agost, Setembre i Setmana Santa: també els dijous de matí.

Buidatge contenidors de paper
Una vegada a la setmana: dimarts.
Els divendres per la vesprada la Brigada Municipal realitza un servei complementari per evitar desbordaments.

Buidatge de contenidors d'envasos 
Dues vegades per setmana: dimecres i dissabte.

Buidatge de contenidors de vidre  
Una vegada a la setmana: dijous.

Recollida basura ordinària
Tots els dies de l'any.

RESIDUS URBANS:

Són els produïts en la ciutat i és funció de l'Ajuntament la seua recollida.

Els quatre grups bàsics de residus són

 • El fem orgànic,
 • el paper,
 • el vidre i
 • els envasos.

De fet, en casa, repartim les deixalles, cada tipus en la seua bossa, per dipositar-les en el contenidor adequat. Esta classificació constitueix el primer eslabó d'una cadena que és la recollida selectiva de residus.

El tractament d'estos residus constituirà una de les sigüents opcions:

 • L'eliminació responsable i controlada
 • La valoració energètica i
 • El reciclatge

També produïm en casa un altre tipus de deixalles com són els mobles i els electrodomèstics (neveres, matalafs, etc.) i, en les vivendes amb jardí, es produeixen deixalles de gespa i poda.

RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DE MATÈRIA ORGÀNICA

Es tracta de la recllida del fem “de sempre”, el més habitual, el que es diposita en els contenidores verds que habitualemnt anomenem de RSU (residu sólid urbà)

Produïm de 9.000 a 10.000 Tones de fem a l'any;  repartit entre 20.000 veïns dona un valor de 1,30 Kg de fem per persona i dia.

La recollida se efectua tots i cadascun dels dies de l'any.

La tendència és que en estos contenidors s'aboque, únicament i exclusivament, matèria orgànica, de forma que esdevinguen, de forma efectiva, el quart gran grup de la recollia selectiva, juntament amb el paper, el vidre i els envasos.

No cal insistir en el gran valor ecològic que tendrien 10.000 tones de matèria orgànica “ neta”, sense deixalles impròpies, en l'entramat del dessenvolupametnt sostenible.

Perquè es comprenga la gran importància del fet que en las bosses de basura ordinària es dipositen únicament deixalles orgàniques val la pena indicar ràpidament els sistemes de tria dels empleats en el procés de selecció de este residuo:

 • Metalls férrics. Per mitjà de camps magnètics
 • Metalls no férrics. Tria manual i per corrents de Foucault.
 • Paper i cartó. Tria manual.
 • Plàstics durs. Tria manual.
 • Plàstic film. Mitjançant sistemes neumàtics.
 • Vidre de color. Tria manual.
 • Vidre blanc. Tria manual.
 • Matèria orgànica. És el sobrant dels processos anteriors.

RECOLLIDA SELECTIVA: PAPER, VIDRE I ENVASOS

Hi ha per tota la ciutat contenidors per a la recollida de cadascun d'estos materials.
La recollida es realitza dos vegades per setmana per als envasos, una vegada a la setmana pel paper i ámb un términi un poc més dilatat pel vidre.
El volum anual de les recollides de cadascun dels materials és el sigüent:

Paper - Cartó: 190 Tones al any
Vidre: 120 Tones al any
Envasos: 80 Tones al any

RECOLLIDA DE TRASTOS

Es realitza una vegada a la setmana: divendres al matí.

Els veïns han de traure els mobles i els trastos dels que es volen desfer, el dijous a última hora de la vesprada.

S'han de complir les següents normes amb el fi de no crear problemes en la via pública i per facilitar el servei:

 • Els objectes es colocaran sempre al costat dels contenidors verds de la basura ordinària.
 • Es deixaran de manera que no impedisca el pas de vianants per la vorera ni dificulte el trànsit de la calçada.
 • Atenció especial als mobles amb arestes tallants que podem llastimar als vianants i molt especialment als mobles o portes amb vidre o espill.

RECOLLIDA DE PODA:

Afecta a les zones de vivendes que disposen de jardí.
La recollida s'efectua una vegada per setmana, el dilluns, durant tot l'any, i dos vegades per setmana, dilluns i divendres, en els mesos de juny, Juliol, agost i setembre i en Setmana Santa.

Les deixalles de poda s'han de deixar a la porta de la pròpia vivenda, damunt de la vorera, la vesprada anterior al dia del servei de recollida. 

S'han de  guardar les següents normes, quant a la forma de dipositar les deixalles:

 • Si es tracta de ramatges, s'han de nugar en gaviles i la longitut no ha de ser més de metro i mig.
 • Si es tracta de gespa, s'han d'utilitzar bosses de plàstic ben tancades.

La finalitat del servei no és la d'atendre l'eliminació de les deixalles de neteges generals de parcel·les completes de caràcter extraordinari.

ÁREA D'APORTACIÓ MUNICIPAL: 

Per a facilitar la gestió de residus inerts no susceptibles de recuperació, l'Ajuntament de Moncada ofereix la possibilitat als ciutadans de Moncada de depositar-los en una Àrea d'aportació.

Residus permesos:

 • Enderrocs (s'ha de presentar el permís per llicència d'obres)
 • Metalls
 • Electrodomèstics
 • Fustes i mobles
 • Matalafs

Residus no permesos:

 • Pneumàtics
 • Plàstics
 • Vidre
 • Cartró
 • Ordinadors i perifèrics
 • Envasos de líquids contaminants
Per què és important separar els residus?
 
Site developed with Drupal