Moncada en Xifres

La xifra oficial de població resultant de la revisió de padró referida a 1/1/2017 és 21.623 habitants.

 

Estadística en relació a la distribució de la població segons la seua edat i sexe i total de municipi,  corresponent al padró municipal d'habitants referit a  24/11/2017

 

Site developed with Drupal