Formulari de cerca

Esteu aquí

Museu Arqueològic Municipal de Moncada

Història

La història del Museu Arqueològic Municipal de Moncada és relativament breu i recent. Fou inaugurat la primavera de l’any 1999 com a Col·lecció Museogràfica, acollint-se a la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, aprovada per les Corts Valencianes en 1998. Des d’aleshores ha funcionat ininterrompudament sent visitat per milers de persones. En febrer de 2011 la Col·lecció Museogràfica va ser reconeguda com a Museu.

Les instal·lacions es localitzen al carrer Major nº 35, lloc que ocupà l’Ajuntament de Moncada des de principis del segle XX fins l’any 1997 en que es va traslladar a l’edifici de l’antic palau dels comtes de Rótova, edifici de finals del segle XVIII localitzat al Ravalet. Ocupa diverses sales del primer pis, la planta baixa alberga la Biblioteca Municipal.

Exposició permanent

Actualment el museu compta amb dues sales d'exposició permanent. La primera està dedicada exclusivament a la cultura ibèrica i més concretament al jaciment d'aquesta època conegut com El Tòs Pelat, situat a escassos 2.900 m al nord-oest del nucli urbà. La sala ocupa 58,5 m2 i  compta amb 7 vitrines parietals i un xicotet mostrador en el qual s'exposa un molí rotatori d'aquesta època al qual se li ha reconstruït el mecanisme de gir. En les vitrines s'exposen materials de diversa naturalesa, cronologia i procedència (són abundants les importacions gregues i en menor mesurada les fenopúniques). Les ceràmiques ibèriques exposades en el museu són d'especial interés donat que cobreixen un arc cronològic relativament xicotet però de gran interés, de mitjan el segle VI aC. a mitjan s. IV aC. El que li dóna una certa homogeneïtat i característiques ornamentals exclusives del període cronològic al qual pertanyen (Ibèric Antic, inicis de l'Ibèric Ple). Altres materials que paga la pena destacar d'aquesta Sala 1 són les importacions gregues, concretament les ceràmiques àtiques. Al citat jaciment del Tòs Pelat arriben pràcticament totes les produccions de les terrisseries àtiques des de finals del segle VI aC. a mitjan s. IV aC. S'exposen fragments de copes de figures negres (copes d'ulls), una copa jònia de vernís roig, fragments de ceràmica de figures roges (kilyques, cràters, skiphos, etc.) de la qual destaquem una tapa de lekanis l'ornamentació de la qual representa els preparatius de noces d'una núvia, copes de vernís negre, fragments de copes de roig coral, fragments d'àmfores à la brosse i molts altres objectes. Una altra importació arribada al Tòs Pelat producte de l'intercanvi entre ibers i fenopúnics i exposada en el museu, és una àmfora completa d’Ebussus-Eivissa (tipus PE-13) del s. V aC. Tots aquests materials i el context històric s'il·lustren amb amplis panells bilingües en els quals s'expliquen aspectes generals i de detall de la cultura ibèrica: l'àrea geogràfica, la cronologia, aspectes culturals, ambientals, comercials, etc.

La Sala 2, contigua a la Sala 1, ocupa 46,8 m2 i té 7 vitrines. En aquest cas la sala se subdivideix en tres seccions, quasi sense solució de continuïtat amb la sala de la cultura ibèrica: món romà, món andalusí i món baix-medieval cristià (del segles XIII fins al segle XV). Del món romà destaquem una xicoteta col·lecció numismàtica que mostra monedes del segle I aC. (per exemple de la seca de la colònia llatina de Valentia) fins a de l'emperador Honori (395-423). Altres objectes presents són ceràmiques comunes, de taula i alguns materials de construcció com per exemple una tegula i algunes rajoles.

Tota aquesta cultura material s'acompanya de panells explicatius del procés de romanització que es va produir en la zona a partir de la fundació de la colònia llatina de Valentia per l'any 138 aC., ja que el que hui és el terme municipal de Moncada, en el seu moment va ser part del Ager valentinus. Romanització que va deixar empremta material en les dues villae rusticae de Moncada: El Pouatxo, famosa per la troballa en 1920 del mosaic de les Nou Muses i Les Paretetes dels Moros, la seqüència de la segona s'inicia en el s. I aC. i va estar habitada fins a un moment indeterminat del baix imperi. Ja del món andalusí el referent és la pròpia ciutat de Moncada (alqueria o llogaret musulmà fundat en el segle XI i que va ser habitada pels musulmans fins a l'any 1235).

El museu aporta una gran informació arqueològica, quasi única a la comarca, sobre la societat andalusina de l'entorn de Balansiya (València). Es pot veure una mostra excepcional de ceràmica islàmica del període almohade (finals del segle XII-principis del s. XIII): ataifores, olles, gerretes, gots, tasses, etc. que ens permeten fer-nos una idea molt precisa dels objectes ceràmics que els musulmans de Moncada van utilitzar. Com en els altres períodes culturals comentats anteriorment, les vitrines estan complementades per panells en els quals s'explica com va ser el procés de naixement de la gran majoria d'alqueries de la comarca a partir del segle XI. Per a acabar el recorregut històric que el museu mostra, es parla de l'època immediatament posterior a la conquesta cristiana, en el cas de Moncada, l'any 1235. Després de la conquesta cristiana de Jaume I, els pobladors musulmans de Moncada seran expulsats i substituïts per cristians vells. No obstant això, al museu podem veure alguns objectes ceràmics que, datats en la segona meitat del segle XIII, sens dubte van ser utilitzats pels primers cristians assentats en l'antiga alqueria musulmana ara convertida en un “lloc” sota el control feudal, primer de l'Orde del Temple i després, amb la desaparició dels templers, de l'Orde de Montesa.

El museu de Moncada, a més de les dues sales que ens permeten un recorregut històric de 2500 anys, compta amb les mínimes instal·lacions per al seu correcte funcionament. D'aquestes instal·lacions cal destacar el seu laboratori, on s'emmagatzemen els objectes en estudi que no estan exposats en les vitrines de les dues sales d'exposició permanent.

El museu, com a promotor i impulsor dels treballs d'excavació dins del municipi, especialment en l’oppidum ibèric del Tòs Pelat, compta amb diversos ordinadors en els quals es troba emmagatzemat tot el registre arqueològic de les excavacions efectuades, fonamentalment fitxes d'intervenció arqueològica i inventaris. En aquestes instal·lacions es treballa al llarg de l'any en l'inventari i catalogació de materials que es recuperen en les intervencions que s'efectuen dins del terme municipal, fins i tot d'altres municipis i dóna suport logístic als arqueòlegs que treballen a Moncada i ho sol·liciten. Finalment, el museu compta amb magatzems on guardar la resta de materials arqueològics que bé ja han sigut inventariats o estan pendent de ser-ho.

Servicis

En l’actualitat el Museu ofereix diversos serveis: Assessorament tècnic a l'Oficina Tècnica de l’Ajuntament, amb qui col·labora estretament en el desenvolupament urbanístic del municipi tenint molt en compte el patrimoni cultural, especialment l’arqueològic.

El Museu ofereix un servei de visites guiades a les instal·lacions museogràfiques i a alguns jaciment arqueològics del Municipi. Aquestes visites guiades es fan amb qualsevol grup de gent, sempre de forma gratuïta: Escoles i Instituts, Col·lectius ciutadans, grups turístics, etc.

Laboratori

Des de la creació del MAMM es va entendre que les seues instal·lacions anaven a ser la infraestructura bàsica que hom necessitava per dur endavant projectes seriosos de posada en valor i difusió del patrimoni moncadí. D’aquesta manera, a més a més de les dues sales d’exposició permanent, el Museu compta amb un despatx i sala de reunions, un petit  magatzem i un ampli laboratori.

Projectes

La gran preocupació i interés de l’Ajuntament de Moncada en la conservació i posada en valor del patrimoni cultural local, ha fet que el MAMM s’haja convertit en l’instrument perfecte per dur endavant diversos Projectes, alguns del quals ja estan en procés. Des de l’any 2002, l’Ajuntament de Moncada a través del museu en col·laboració amb el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de València, s’estan duen a cap excavacions arqueològiques al jaciment ibèric d’El Tòs Pelat; també s’estan efectuant intervencions urbanes dins del centre antic de la ciutat de Moncada amb resultats de gran transcendència a l’haver-se documentat una petita part de l’alqueria islàmica (s. XI-XIII), per ara els nivells més antics de l’urbanisme moncadí. Altres projectes de recuperació patrimonial són l’excavació i posada en valor del Camí ibèric dels Fornets, de les vil·les romanes de Les Paretetes dels Moros i El Pouatxo, les Pedreres d’El Tòs Pelat i Les Vinyetes.

 
Site developed with Drupal