Formulari de cerca

Transparència contractació i costos dels servicis
2020

Contractes menors

Relacionats

68. Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amn indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, el número de licitadors participants en el procedimient i el nom dels adjudicataris
69.- Es publiquen les modificacions dels Contractes formalitzats
71.- Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic
72.- Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb menció de les parts firmants, el seu objecte i si és el cas les obligacions econòmiques convingudes
73.- Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris
Subministradors i costos dels servicis
Actes Taules Contractació
 
Site developed with Drupal